Оборудване за вятърни електрогенератрни централи до 1.5 MW

Бетоново- панелни разпределителни уредби за 20 kV

Предназначение:
за присъединяване на ПАРКОВО ИЗГРАДЕНИ вятърни
електрогенераторни обекти към преносно- разпределителната
мрежа 20 kV

Съдържание:
- Бетоновопанелна или моноблокова закрита конструкция
- Разпределителна елегазова или вакуумна уредба
за 20 kV и токове 400, 630, 1250 A
- Вграден блок "Мерене" - CpH
- Система от защитни устройства на база конвенционални или микропроцесорни модули.

Бетонни трафопостове

за индивидулано присъединяване към преносно- разпределител-
ната мрежа - 20 kV или парковообслужваща РУ - 20 kV

Структура и състав:
-Бетоновопанелни или моноблокови Комплектни Трансформа-
торни Подстанции с повишаващ трансформатор U1/U2:
0.690/20 kV
- Разпределителни елегазови устройства за 20/24 kV и токове
400, 630, 1250 А
- Разпределителна уредба- 0.4 kV
- Допълнителна Компенсираща Уредба до 300 kVAr с вграден регулатор
- Система от защитни устройства на база конвенционални или микропроцесорни модули.

Принципна електрическа схема на
Присъединителна възлова станция 20 kVПринципна електрическа схема
на БКТП-ВГ 0.69/20 kV; 400kVA